Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce Raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Mamy nadzieję, że lektura tego opracowania sprowokuje jakże potrzebną dyskusję o przyszłości tego sektora, która doprowadzi do wspólnego zdefiniowania celów rozwoju branży. Chętnie zapoznamy się ze wszystkimi opiniami o tym, w jakim kierunku powinna zmierzać branża.

Zapraszam do lektury, a chętnych przystąpieniem do inicjatywy Go Global!Polish Pharma do współpracy.
Raport mogą Państwo pobrać klikając: pobierz Raport 2012 (ZIP ~36mb) | pobierz Raport 2012 (PDF ~36mb)

Edyta Kwapich-Lenik
Rzecznik InicjatywyWarszawa, marzec 2011 r. Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie podkomisji z prac nad pakietem ustaw zdrowotnych.

W pierwszych dniach marca br. Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie podkomisji z prac nad pakietem ustaw zdrowotnych, w tym ustawy refundacyjnej. Do projektu ustawy zostały zgłoszone wnioski mniejszości.

Drugie czytanie projektu ustawy zaplanowane jest w dniu 17 marca.
16 marzec 2011r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia Warszawa, luty 2011 r. Sejmowe prace nad nową ustawą refundacyjną.

Zakończyła swoją pracę, powołana 14. grudnia ubiegłego roku, podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadzone modyfikacje, w stosunku do pierwotnego projektu, nie wniosły istotnych zmian.

1 marca rozpoczyna się kolejny etap postępowania legislacyjnego – prace w Komisji Zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami medialnymi Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny ambicją sejmu jest przekazanie projektu ustawy do senatu pod koniec marca br.
28 luty 2011r. Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej Warszawa, październik 2010r. Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny (PPTIM) proponuje „Certyfikaty Innowacyjności” – nowatorskie rozwiązanie wspierające rozwój innowacyjnej medycyny w projekcie nowej Ustawy Refundacyjnej przygotowanej przez polski Rząd.

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny – środowisko polskich firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i wyrobów medycznych - wspiera i wskazuje kierunki rozwoju polskich innowacji w medycynie od ponad 5 lat. W ostatnich latach obserwujemy pozytywny trend objawiający się wzrostem liczby małych przedsiębiorstw działających w obszarze R&D (inkubatory innowacyjności przy wyższych uczelniach – np. powstające Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii w Warszawie, czy też Jagiellońskie Centrum Innowacyjności). Jednak wciąż niewystarczające jest zaangażowanie kapitałowe i merytoryczne dużych podmiotów branżowych (krajowych i międzynarodowych koncernów), szczególnie, jeżeli chodzi o rozwój nowych terapii i technologii medycznych).

Członkowie Platformy uważają, że polski Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby promować nakłady inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest poszukiwanie nowych terapii i technologii medycznych. Obecnie w Polsce nakłady na badania i rozwój są ponad trzykrotnie niższe niż średnia europejska. Platforma wskazuje na zapisy Ustawy Refundacyjnej ograniczające i utrudniające możliwości rozwoju sektora farmaceutycznego poprzez wprowadzanie dodatkowych, obok już istniejących, podatków i obciążeń finansowych. W przypadku przyjęcia projektu Ustawy Refundacyjnej w proponowanym przez polski Rząd kształcie, Polska może stracić unikalną okazję do szybkiego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach, a wręcz doprowadzić do regresu w zakresie postępu naukowo-technologicznego.

„Certyfikaty Innowacyjności” – nowatorskie wsparcie dla rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w medycynie

Przygotowanie nowych systemowych rozwiązań refundacyjnych powinno sprzyjać innowacyjnemu podejściu do opracowania rozwiązań prawnych, które będą skutkowały nie tylko rozwojem Innowacyjnej Medycyny, ale również miały stymulujący wpływ na rozwój polskiej myśli wynalazczej. Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny proponuje zapewnienie finansowania i stabilnego rozwoju innowacji w medycynie poprzez wprowadzenie „Certyfikatów Innowacyjności”. Nowatorskie rozwiązanie ma na celu wzmocnienie zaangażowania podmiotów branży farmaceutycznej na rzecz R&D. Dostęp do międzynarodowego know-how, możliwość współpracy z międzynarodowymi i krajowymi partnerami biznesowymi, a w długotrwałej perspektywie wzrost konkurencyjności i obecności polskich firm na międzynarodowych rynkach farmaceutycznych. Zastosowanie „Certyfikatów Innowacyjności” może spowodować odwrócenie kierunku z importu do eksportu wypracowanych nowoczesnych technologii medycznych” – mówi prof. Jan Lubiński, koordynator PPTIM. Platforma proponuje, aby każde przedsiębiorstwo uzyskujące przychód z tytułu refundacji leków było zobowiązane do wykupienia od np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za określoną kwotę „Certyfikatu innowacyjności”. Jego przeznaczeniem będzie rozwój własnej działalności badawczej, inwestycje w małe podmioty gospodarczy czy też obrót. System „Certyfikatów Innowacyjności” może zastąpić przewidziany w ustawie 3% podatek refundacyjny przeznaczony na działalność Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny powstała w 2005 roku pod patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Informatyzacji. Platforma ma charakter otwarty i może do niej przystąpić każda polska firma działająca na rzecz innowacyjnej medycyny. Strategia wypracowana przez Członków Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny ma stworzyć podstawy dla rozwoju badań w zakresie innowacji w polskiej medycynie, zarówno dla firm farmaceutycznych, jak również zajmujących się produkcją sprzętu medycznego. Umożliwi to efektywne poszukiwanie innowacyjnych leków oraz przełoży się na tworzenie nowych technologii medycznych.
8 październik 2010r. Stanowisko Platformy ws projektu ustawy refundacyjnej  | Pismo do Minister Zdrowia12 października 2005r. w Ministerstwie Zdrowia polskie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne podpisały porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Utworzenie Platformy ma na celu wytyczenie strategicznego programu rozwoju polskiej branży medycznej oraz głównych kierunków badań w obszarze rozwoju innowacji w polskiej medycynie, które mogą zyskać wsparcie polskiego rządu i Unii Europejskiej. Honorowy Patronat nad pracami platformy objęli: Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

Polskie Platformy Technologiczne są odpowiednikami Europejskich Platform Technologicznych, których proces tworzenia zapoczątkowała w roku 2003 r. Komisja Europejska. W celu opracowania ważnych dla strategii rozwoju sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii krajów Unii Europejskiej, Platformy Technologiczne skupiają: przemysł, instytucje naukowe i finansowe oraz grupy decyzyjne i społeczeństwo. W roku 2004, w ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej, zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne.

Nowopowstała Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny zrzesza polskie firmy inwestujące w badania, których działalność ma na celu: poszukiwanie nowych leków, rozwój badań oraz podejmowanie strategicznych inicjatyw służących innowacji w medycynie.

Grupę Inicjatywną Platformy tworzą: Adamed Sp. z o. o., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Biocontract Sp. z o. o, firma założona przez Profesora Andrzeja Mackiewicza – wybitnego polskiego naukowca oraz Read Gene S. A. reprezentowana przez Profesora Jana Lubińskiego, który będzie pełnił funkcję koordynatora przedsięwzięcia. Do uczestnictwa w pracach platformy zaproszone zostały: Biofarm Sp z o. o., Biomed – Wytwórnia Surowic i Szczepionek, Galena, Jelfa S. A., Labofarm, Synteza Sp. z o. o., Vipharm S. A., Biomed S. A., Biowet Puławy Sp. z o. o., Novasome Sp. z o. o., Laboratorium Genetyki Molekularnej, Wakzmed Sp z o.o. oraz Kucharczyk TE. Porozumienie o zawiązaniu Platformy jej uczestnicy podpisali w obecności Ministra Zdrowia Marka Balickiego oraz Ministra Nauki i Informatyzacji Profesora Michała Kleibera.

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny ma na celu stworzenie skutecznej bazy dla rozwoju badań w zakresie innowacji medycyny w Polsce, a w konsekwencji przyczynienie się do wytwarzania bardziej bezpiecznych i skutecznych leków. Uczestnicy Platformy chcą, aby nowe leki tworzone w oparciu o polskie wynalazki poszerzały dostępność do terapii, pomagały ratować ludzkie życie, a tym samym przynosiły dochód polskiej gospodarce i każdemu Polakowi. Obniżanie kosztów innowacji w medycynie wymaga jednak wspólnych działań podejmowanych zarówno przez prywatny sektor farmaceutyczny, jak i instytucje publiczne. „Przedsięwzięcia innowacyjne to z reguły przedsięwzięcia o podwyższonym stopniu ryzyka, a trudności w zakresie pozyskiwania środków na działalność badawczą stanowią wyraźną przeszkodę w rozwoju firm innowacyjnych. Istotnym źródłem finansowania działalności innowacyjnej stają się środki unijne, z których powinny móc czerpać również polskie firmy.”– uważa Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr Andrzej Siemaszko.


Polskie Platformy Technologiczne:

Przyjęta w 2000 roku Strategia Lizbońska zakłada, że w ciągu 10 lat – poprzez istotne zwiększenie wydatków na badania i rozwój do poziomu 3% PKB przed rokiem 2010 – gospodarka unijna stanie się najbardziej konkurencyjną na świecie gospodarką opartą na wiedzy. Kontynuacja i rozwijanie tej myśli zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej wymogły ukonstytuowanie się na gruncie polskim Platformy Technologicznej będącej odpowiedzią na Europejską Platformę „Innovative Medicine for Europe”.

Jednym z celów konstytuującej się Platformy jest bliska współpraca z Platformą Europejską oraz aktywne uczestnictwo w 7 Programie Ramowym UE, a także w niedawno utworzonym na gruncie polskim Krajowym Programie Ramowym. W 7 Programie Ramowym Unia Europejska ma nadać ogromne znaczenie badaniom naukowym, podwajając przeznaczane na nie środki finansowe.

Celem Platformy będzie m. in. pozyskanie środków na badania prowadzone przez jej członków. Pierwszą, wspólną inicjatywą Platformy było przekazanie Ministrowi Nauki i Informatyzacji propozycji tematyki badawczej w zakresie medycyny i biotechnologii, do uwzględnienia w Krajowym Programie Ramowym.

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny powstała pod patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Informatyzacji. Platforma ma charakter otwarty i może do niej przystąpić każda polska firma działająca na rzecz innowacyjnej medycyny. Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny została powołana na czas nieokreślony.

Działania Polskich Platform Technologicznych, których do tej pory powstało 23, wspierane są przez najważniejsze dla polskiej nauki i gospodarki resorty: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestnikami Polskich Platform Technologicznych są kluczowi partnerzy przemysłowi, przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas Platform jest także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.